Đèo và sông

CÓ một con sông mang tên làng biển
Có một con đèo mang tên của quê hương
Đèo và sông như cùng chung một mẹ
Sông ẵm trong lòng đèo cõng sau lưng
Có một con sông
Mang tên từ thưở khai thiên lập địa
Hai tiếng Lý hòa ,Ôi! Nhân nghĩa bao la
Dòng sông đó có nhịp cầu đất nước
Đỉnh đèo kia đường thiên lý vào ra
Lịch sữ thăng trầm
Đất nước trải mấy nghìn năm thay đổi
Đất với người vẫn giữ trọn lòng son
Sông và đèo như hai bầu sữa mẹ
Mẹ Lý hòa gánh trọn nghĩa nước non


                                          1-1-2002
                                            Cẩn ly


Sông Lý Hòa
In ra