Diễn ca "Lý Hòa quê mẹ ta ơi" chương VI

Chương VI (  Truyền thống cách mạng  
  ( Thời chiến tranh chống Pháp)
Đất nước ta bao phen giặc giã
Hết Mông, Nguyên rồi lại Nhật Tây

Dân làng phải chịu đắng cay
Phu phen tạp dịch tù đày quanh năm

Khi cách mạng vùng lên khởi nghĩa
Cướp chính quyền đánh đổ Nhật Tây
Cuộc đời thay đổi từ đây
Dân theo cách mạng dựng xây chính quyền.

Được một năm giặc quay trở lại
Pháp đưa quân đổ bộ Quảng Bình
Lập đồn dựng bốt dồn dân
Truy lùng “ Cộng sản, Việt Minh” triêu trừ.

Lý Hòa ta thành vùng tạm chiếm
Chúng lập ra đồn bốt hội tề
Dân ta đi lại khó bề
Bao vây khống chế bốn bề như bưng.

Dưới chế độ thực dân của pháp
Của tay sai bán nước ngụy quyền
Trung niên chúng bắt xây đồn
Thanh niên đi lính diết dân hại nhà.

Rồi phụ nữ bắt ra hãm hiếp
Đốt nhà dân phiên liếp tiêu tan
Lý Hòa bao nỗi căm hờn
Tìm đường tranh đấu chống càn diệt Tây.

Nhờ cách mạng dẫn đường chỉ lối
Được Việt Minh hướng dẫn đấu tranh
Lập ra du kích dân quân
Đi theo kháng chiến ra miền tự do

Quyên sao được những năm tháng đó
Con em mình hăng ái kiên cường
Đêm về bám trụ quê hương
Đánh đồn diệt ngụy diệt phường tề gian

Người nhớ nhất anh Hoàng Văn Đống
Đã hy sinh anh dũng đầu tiên
Vì dân vì nước quyên mình
Gương anh sáng mãi ân tình không quyên

Noi gương anh bao người nối bước
Nguyện tồng quân chiến đấu vì dân
Chín năm kháng chiến gian nan
Lý Hòa anh dũng ghi tên sử vàng

Quyên sao được mùa thu năm bốn (1954)
Tin mừng về ta thắng trận to
Chín năm dựng lại cơ đồ
Điện Biên thắng lợi nở hoa lòng người.

Theo hiệp định hai bên ký kết
Đồn Lý Hòa địch phải rút lui
Quê hương giải phóng đây rồi
Vui sao nói hết những lời hân hoan

Như biển cả sau cơn bão tố
Gió dịu êm sóng vỗ rì rào
Hải âu sải cánh bay cao
Vừng dương tỏa sáng biển trào như ca

Hòa niềm vui cùng chung cả nước
Mừng hòa bình độc lập tự do
Trẻ em cho đến cụ già
Ngày đêm ca hát ngợi ca Bác Hồ.


In