Lịch công tác tuần 47

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN  47  THÁNG 11 NĂM 2011


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2     21.11.11
Phương
Phượng
Thuân
Trang
Trang
Phương

Lựu, Phượng,

Thuân
3           22.11.11
Trang
Phương
Thuân
Lựu
Thuân
Phong

Phương


4            23.11.11
Thuân
Trang
Thuân
Thuân
Trang
Phượng
Trang, Phương   

(Bù T7)
5           24.11.11
Phong
Lựu
Thuân
Lựu
Trang
Phong
Thuân

6         25.11.11
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Lựu
Phượng
Phong


7        26.11.11
Lựu
Phong
Thuân
Lựu
Lựu
Phong
Phượng,Thuân
Hoa,Trang,Phương
CN       27.11.11
Phương
Phượng
Thuân
Trang
Trang
Phương
Lựu,Thuân,Hoa
Phương,Phong


CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
                                    NỘI DUNG
       Ghi chú
2
Phong M,T,HA
Dự kiến: Ngày 24 +25/11
Bs Thuân và NHS Phương tham dự đoàn KT cuối năm vì vậy lịch trực có thể thay đổi
3
Trang Khám BH, Phượng M,T,HA
4
Lựu gấp bổ sung vườn thuốc nam
Phong,M,T,HA .
5
Trang,Khám BH , Phương Nộp BC Huyện
6
                Phượng M,T,HA
7

Cn
       Tập trung toàn Trạm. YTTB dự lễ phát động phòng chống HIV
TRƯỞNG TRẠM                                                                             NGƯỜI LÊN LỊCHIn ra