Xem video đi tảo mộ Họ Nguyễn Văn - Lý Hòa

“Con người có tổ có tông 
Cái cây có cội, con sông có nguồn”.