Lịch công tác tuần 05/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                                        ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 05 THÁNG 1 NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2    30.1.12
Trang
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Phương
Phượng Phong Sau (T)
Thuân
3       31.1.12
Phương
Lựu
Thuân
Trang
Lựu
Phượng
Phương
Trang,Phong(T)
Thuân(T)

4      1.2.12
Thuân
Phong
Thuân
Lựu
Thuân
Phong Phượng
Phương Lựu(T)
Trang(T)

5        2.2.12
Lựu
Phương
Thuân
Thuân
Lựu
Phương Phong
Thuân Trang(T)
Phượng(T)
6         3.2.12
Phong
Trang
Thuân
Lựu
Trang
Phượng Phong
Lựu Hoa(T)
Phương(T)

7         4.2.12
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Phong Lựu Hoa
Trang Phương
CN     5.2.12
Trang
Phương
Thuân
Trang
Trang
Phương
Phượng Thuân
Hoa Lựu Phong


CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
 NỘI DUNG
Ghi chú
2
30.1.12 gặp mặt đầu xuân

3
Làm việc bình thường 

4
 Làm việc bình thường 

5
 Làm việc bình thường 

6
 Làm việc bình thường 

7


Cn


TRƯỞNG TRẠM                                    NGƯỜI LÊN LỊCH


Không có nhận xét nào: