Hai chữ Lý Hòa

Ông Cha đặt tên không hàm sâu chữ Lý
Đồng nghĩa nhân văn hai chữ Lý Hòa
Đã từ lâu đi mãi đi xa
Dấu trãi nghiệm- làng Lý Hòa phước lộcCông Ông Cha soạn bài con cháu học
Sống có tâm, có đức , có thủy chung

Làng văn hiến đất anh hùng
Trong sa mạc đừng làm dơ bẩn đục.Đời trước dặn rồi tu nhân tích đức
Để đời sau hưởng lộc hưởng phần
Chữ Lý Hòa mang nặng chữ nhân
Nhân trong sáng đời sau minh bạch.

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: