BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Monday, February 6, 2012

Nói qua nói lại cũng một cái vòng

Đầu năm nói chuyện cái vòng cho vui
Sự thể là thế này : Những ngày cận kề cuối năm 2011 các ban ngành thi nhau tổng kết hoạt động cuối năm :
- Tổng kết UB xã đến phần Y tế , KHHGĐ trong báo cáo có câu: trong năm qua hoạt đông y tế dân số KHHGĐ đã đặt được 1 cái vòng
- Hôm sau Mặt trận tổng kết trong phần đánh giá cũng y chang : trong năm qua hoạt đông y tế dân số KHHGĐ đã đặt được 1 cái vòng.

- Hôm tiếp theo Ông Hội đồng tổng kết lại câu chang y: trong năm qua hoạt đông y tế dân số KHHGĐ đã đặt được 1 cái vòng
- Hôm tiếp Phụ nữ tổng kết lại có đoạn: trong năm qua hội đã kết hợp với hoạt y tế dân số KHHGĐ đã đặt được 1 cái vòng
- Tiếp hôm khác Hội Nông dân tổng kết lại có đoạn: trong năm qua hội đã kết hợp với hoạt y tế dân số KHHGĐ đã đặt được 1 cái vòng
- Tiếp hôm khác Hội Giáo chức tổng kết lại có đoạn: trong năm qua hội đã kết hợp với hoạt y tế dân số KHHGĐ đã đặt được 1 cái vòng
- Hôm tiếp theo Hôi Người có tuổi tổng kết lại có đoạn: trong năm qua hội đã kết hợp với hoạt y tế dân số KHHGĐ  vận động  đặt được 1 cái vòng
- Lại tiếp Hội Cựu Chiến binh tổng kết lại có đoạn: trong năm qua hội đã kết hợp với hoạt y tế dân số KHHGĐ  vận động  đặt được 1 cái vòng
- Lại tiếp Hội Tiểu thương tổng kết lại có đoạn: trong năm qua hội đã kết hợp với hoạt y tế dân số KHHGĐ  vận động  đặt được 1 cái vòng.
- Đến hôm tổng kết công tác Đoàn, trong nội dung đến phần quan hệ với các ban ngành đoàn thể cũng có câu: trong năm qua Đoàn đã kết hợp với hoạt y tế dân số KHHGĐ  vận động  đặt được 1 cái vòng
- Lại tiếp Hội Chử thập đỏ  tổng kết lại có đoạn: trong năm qua hội đã kết hợp với hoạt y tế dân số KHHGĐ  vận động  đặt được 1 cái vòng
- Lại đén tổng kết thôn X : trong báo cáo ông trưởng thôn nêu có đoạn : trong năm Thôn ta đã kết hợp với hoạt y tế dân số KHHGĐ  vận động  đặt được 1 cái vòng
- Đến hội nghị Ban Dân số KHHGĐ tổng kết lại có đoạn: trong năm qua Ban dân số đã kết hợp với hoạt y tế  vận động  đặt được 1 cái vòng
Nghe nhiều thấy nhàm tai tức quá đến hôm tổng kết công tác y tế ông Trưởng trạm nêu: Trong năm qua nhờ sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể Trạm Y Tế đã  đặt được 1 cái vòng nhưng đã bị trật vòng và chị X đã có thai....

No comments:

Post a Comment