Nói qua nói lại cũng một cái vòng

Đầu năm nói chuyện cái vòng cho vui
Sự thể là thế này : Những ngày cận kề cuối năm 2011 các ban ngành thi nhau tổng kết hoạt động cuối năm :
- Tổng kết UB xã đến phần Y tế , KHHGĐ trong báo cáo có câu: trong năm qua hoạt đông y tế dân số KHHGĐ đã đặt được 1 cái vòng
- Hôm sau Mặt trận tổng kết trong phần đánh giá cũng y chang : trong năm qua hoạt đông y tế dân số KHHGĐ đã đặt được 1 cái vòng.

- Hôm tiếp theo Ông Hội đồng tổng kết lại câu chang y: trong năm qua hoạt đông y tế dân số KHHGĐ đã đặt được 1 cái vòng
- Hôm tiếp Phụ nữ tổng kết lại có đoạn: trong năm qua hội đã kết hợp với hoạt y tế dân số KHHGĐ đã đặt được 1 cái vòng
- Tiếp hôm khác Hội Nông dân tổng kết lại có đoạn: trong năm qua hội đã kết hợp với hoạt y tế dân số KHHGĐ đã đặt được 1 cái vòng
- Tiếp hôm khác Hội Giáo chức tổng kết lại có đoạn: trong năm qua hội đã kết hợp với hoạt y tế dân số KHHGĐ đã đặt được 1 cái vòng
- Hôm tiếp theo Hôi Người có tuổi tổng kết lại có đoạn: trong năm qua hội đã kết hợp với hoạt y tế dân số KHHGĐ  vận động  đặt được 1 cái vòng
- Lại tiếp Hội Cựu Chiến binh tổng kết lại có đoạn: trong năm qua hội đã kết hợp với hoạt y tế dân số KHHGĐ  vận động  đặt được 1 cái vòng
- Lại tiếp Hội Tiểu thương tổng kết lại có đoạn: trong năm qua hội đã kết hợp với hoạt y tế dân số KHHGĐ  vận động  đặt được 1 cái vòng.
- Đến hôm tổng kết công tác Đoàn, trong nội dung đến phần quan hệ với các ban ngành đoàn thể cũng có câu: trong năm qua Đoàn đã kết hợp với hoạt y tế dân số KHHGĐ  vận động  đặt được 1 cái vòng
- Lại tiếp Hội Chử thập đỏ  tổng kết lại có đoạn: trong năm qua hội đã kết hợp với hoạt y tế dân số KHHGĐ  vận động  đặt được 1 cái vòng
- Lại đén tổng kết thôn X : trong báo cáo ông trưởng thôn nêu có đoạn : trong năm Thôn ta đã kết hợp với hoạt y tế dân số KHHGĐ  vận động  đặt được 1 cái vòng
- Đến hội nghị Ban Dân số KHHGĐ tổng kết lại có đoạn: trong năm qua Ban dân số đã kết hợp với hoạt y tế  vận động  đặt được 1 cái vòng
Nghe nhiều thấy nhàm tai tức quá đến hôm tổng kết công tác y tế ông Trưởng trạm nêu: Trong năm qua nhờ sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể Trạm Y Tế đã  đặt được 1 cái vòng nhưng đã bị trật vòng và chị X đã có thai....

Không có nhận xét nào: