Đại hội công đoàn xã Hải Trạch lần thứ II

Được sự thống nhất của thường vụ Đảng Ủy, chiều nay 16/3/2012 Công đoàn xã Hải Trạch tổ chức đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2011 - 2014. Tham dự với đại hội có các đ/c thay mặt Huyện Ủy, Lãnh đạo công đoàn Huyện, Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Hải Trạch, đại diện ban ngành đoàn thể và các công đoàn cơ sở đóng trên địa bàn xã  cùng 37 đoàn viên Công đoàn xã Hải Trạch cũng có mặt.
“Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo về quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
(Trích: Điều 10 Hiến pháp 1992 - Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam)
Trong nhiều năm qua do nhiều lý do khách quan và chủ quan công đoàn xã Hải Trạch chưa phát huy hết vai trò chức năng nhiệm vụ của mình.
Nhận thức rỏ vai trò chức trách nhiệm vụ của của công đoàn xã, được sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên và thường vụ Đảng Ủy, công đoàn xã Hải Trạch tiến hành đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2011 - 2014 nhằm kiện toàn lại bộ máy công đoàn xã, đưa ra phương hướng nhiệm vụ quyết sách phù hợp với tình hình mới, phát động đoàn viên tích cực hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, tham gia các hoạt động chính trị xã hội của địa phương...
.- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.
Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị, thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
Phát triển đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.
Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đoàn Chủ Tịch Đại hội


Thư ký Đại hội

Lảnh đạo công đoàn huyện  phát biểu 
Qua thời gian Đại hội tập trung dân chủ, đại hội đẫ bầu ra BCH công đoàn xã Hải Trạch nhiệm kỳ 2011 - 2014 bao gồm 5 đ/c:
1, đ/c  Hoàng Minh Trung. PCT UBND xã kiêm chủ tịch công đoàn
2, đ/c Đặng Gia Chiến BT ĐTN xã kiêm phó CT công đoàn xã
3, đ/c Hoàng Thị Minh CT HPN xã  ủy viên
4, đ/c Hồ Văn Thuân Trưởng TYT xã ủy viên
5, đ/c Hoàng Minh Cương Ban XD xã ủy viên
BCH Công đoàn xã nhiệm kỳ 2011 - 2014
BCH công đoàn xã họp phiên thứ  nhất


Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: