Chương trình đại hội ĐTNCS HCM Hải Trạch (2012 - 2017)


Thực hiện Kế hoạch số 382KH/HĐ ngày 26/9/2011 của BTV Huyện Đoàn Bố Trạch về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn Huyện lần thứ XIX, Đoàn xã Hải Trạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hải Trạch, lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2012 – 2017 với các nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua; xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội; Bầu BCH Nhiệm kỳ mới; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ gắn với nghị quyết nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đại hội sẻ diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 4 năm 2012 tại Hội trường UBND xã với 105 Đại biểu dự Đại hội và 75 Đại biểu khách mời.


Sau đây là chương trình Đại hội:
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hải Trạch
Khóa XXII, Nhiệm kỳ 2012 – 2017
I. PHIÊN THỨ NHẤT:
(Buổi chiều, từ 13h30’ đến 17hoo’ ngày 14/4/2012)

TT
Nội dung
Ghi chú
1
Viếng Đài tưởng niệm

2
Ổn định tổ chức, điểm danh đại biểu

3
Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

4
Thông qua chương trình, nội quy, quy chế của Đại hội

5
Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu

6
Thông qua Đề án nhân sự BCH; BTV; BT; PBT; đọc quyết định phân bổ đại biểu, thông qua Đề án Đoàn đại biểu và Đại biểu dự khuyết Đại Hội Đoàn cấp trên; Ban kiểm phiếu.

7
Thảo luận, góp ý văn kiện Đại hội cấp trên

8
Hướng dẫn các đơn vị thảo luận; hướng dẫn những vấn đề cần thiết trong công tác bầu cử

9
Hướng dẫn Nghi lễ tại phiên khai mạc

10
Kết thúc Chương trình Đại hội phiên thứ nhất

II. PHIÊN THỨ HAI:
(Buổi sáng, từ 07h30’ đến 11h30; ngày 15/4/2012)
TT
Nội dunng                                                                                    
Ghi chú 
1
Văn nghệ chào mừng Đại hội

2
Chào cờ

3
Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký lên làm việc

4
Khai mạc Đại hội

5
Đội Thiếu nhi chào mừng Đại hội

6
Trình bày Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm khóa củ

7
Tham luận cơ sở

8
Phát biểu chỉ đạo của Cấp ủy Đảng và TT Huyện Đoàn

9
Bầu BCH Nhiệm kỳ mới

10
Công bố kết quả bầu cử BCH khóa mới

11
Họp BCH phiên thứ nhất

12
Công bố kết quả họp BCH phiên thứ nhất

13
Bầu Đoàn Đại biểu và ĐB dự khuyết dự Đại hội cấp trên

14
Công bố kết quả bàu Đoàn ĐB và ĐB dự khuyết

15
BCH ra mắt nhận nhiệm vụ mới

16
Chia tay các đồng chí UV BCH không tái cử

17
Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội

18
Bế mạc Đại hội
                                                                                           Tin bài : Minh Cương

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: