Đại hội Công Đoàn xã Hải Trạch nhiệm kỳ 2014 - 2019

Y Te
Thực hiện kế hoạch Số: 194KH/LĐLĐ ngày 26/12/2013 của LĐLĐ huyện Bố Trạch về việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở các cấp, tiến tới Đại hội LĐLĐ toàn Huyện. Ngày 27 tháng 6 năm 2014  được sự nhất trí của Thường vụ Công Đoàn huyện Bố Trạch và Thường vụ Đảng Ủy, Ban chấp hành CĐCS xã Hải Trạch tổ chức đại hội Công Đoàn xã Hải Trạch nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Tham dự với Đại hội có các đ/c đại diện Thường vụ Công Đoàn huyện Bố Trạch, Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban ngành cấp xã cùng toàn bộ đoàn viên Công Đoàn xã Hải Trạch.

- Đại hội CĐCS xã Hải Trạch là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVC, người lao động, nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, tìm ra những giải pháp tổ chức, động viên cán bộ đoàn viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và đất nước trong thời kỳ mới.

- Đại hội CĐCS xã Hải Trạch phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của cấp uỷ Đảng, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

- Việc bầu BCH CĐCS phải coi trọng chất lượng, phẩm chất chính trị, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn, đồng thời có số lượng và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo tốt hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

BCH Công Đoàn xã nhiệm kỳ  2014 - 2019
- Đại hội phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, đồng thời gắn với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo được phong trào thi đua sôi nổi trước, trong và sau Đại hội.


- Thông qua Đại hội để tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đại hội phải đảm bảo tổ chức trang trọng, đúng Luật và hướng dẫn của cấp trên.
- Thông qua Đại hội tổ chức phát động đoàn viên Công Đoàn xã hướng về biển đảo tổ quốc ủng hộ một ngày lương gửi đến  lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Tổ Công Đoàn Y Tế


Video văn nghệ chào mừng Đại hội: Link: http://youtu.be/i4gXFggSRys

Không có nhận xét nào: