Vô sóng lúc biển động

“Ăn của rừng rưng rưng nước mắt
 Ăn của biển lưng thắt, lưng còng”
No comments: