HĐND xã khóa XVII kỳ họp lần thứ 12

Ngày 31 tháng 7 năm 2015 tại hội trường UBND xã  Hội Đồng Nhân Dân xã khóa XVII triển  khai kỳ họp lần thứ 12. Tham gia kỳ họp  có đại diện TT HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Hải Trạch,  Đảng Ủy, TTHĐND, UBND xã, các ban ngành cấp xã, Bí Thư, Trưởng thôn, và các vị HĐND xã cũng có mặt tham dự.
Mô_tả
Tại phiên họp thông qua các báo cáo quan trọng : 
- Báo cáo hoạt động của HĐND xã sáu tháng đầu năm 2015 và chương trình hoạt động sáu tháng cuối năm 2015.                 
 - Báo cáo tình hình KT - XH - QP - AN  sáu tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu KT - XH - QP - AN cuối năm 2015.
- Báo cáo thu chi ngân sách xã sáu tháng đầu năm 2015.
- Báo cáo của UBND xã về tổng quyết toán ngân sách xã năm 2014.
- Tờ trình  báo cáo tóm tắt của UBND xã về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
- Báo cáo thẩm định ngân sách xã 2014
- Báo cáo công tác xây dựng chính quyền của UBMTTQVN xã sáu tháng đầu năm 2015.
- Báo cáo trả lời chất vấn cử tri
Tại phiên họp lần này bầu bổ sung các chức danh HĐND và UBND ( CT HĐND xã, Phó CT HĐND xã, CT UBND xã và 2 Phó CT UBND xã).

Kết quả bầu bổ sung các chức danh trên như sau:

1, Đ/c Võ Thế Huy , Bí thư Đảng Ủy kiêm CT HĐND xã
2, Đ/c Hồ Minh Chiến . Phó CT HĐND xã
3, Đ/c Nguyễn Duy Huy CT UBND xã
4, Đ/c Hoàng Thị Minh, Phó CT UBND xã
5, Đ/c Đặng Gia Chiến , Phó CT UBND xã 

Sau đây một số hình ảnh và video tại kỳ họp:
Mô_tả
Đ.c Vó Thế Huy Bí thư, CT HĐND xã tặng hoa cho 2 đ/c P. CT UBND xã chuyển công tác mới
Mô_tả
Đ.c Vó Thế Huy Bí thư, CT HĐND xã tặng hoa cho đ/c  Tiến P. CT HĐND xã chuyển công tác mới
Mô_tả
Đ/c Nguyễn Duy Huy CT UBND xã phát biểu
Mô_tả
Đ/c Nguyễn Duy Hùng nguyên CT HĐND xã 
 Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả

Không có nhận xét nào: