BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Friday, September 4, 2015

Gặp lại bạn củ

Lưu ý chuyện có sử dụng ngôn ngữ địa phương

Hôm nay gặp cô bạn học cùng khóa, mờng ơi là mờng loay hoay hỏi thăm sức khỏe chắc xong miềng nói Lon ta lon ton ( biệt hiệu của hắn hồi xưa bạn bè đặt cho) mi có dùng face khun, số điện thoại của mi mần dăng

Hắn cười ồi nói: Có chợ dăng khun nick face của tao cũng lontalonton đó..Biểu tượng cảm xúc smile còn số mi mấy để tao dáy máy sang cho 
- Ừ,  số tao 0912414.....
- Reng ...reng...,  được ùi đó .
- Đay là số mi à , để tao ghi lại
- Ghi xong chưa ... mô để tao coi
Bốp ... hắn tát miềng một phát rồi bỏ bỏ đi chẳng nói 1 lời
- Coi lại thì ôi làng, miềng ghi tên hắn banlontalonto ... khổ nỏ biết phân bua mần dăng nựa...Biểu tượng cảm xúc smile 
Về dà ân hận... hận vì cấy máy điện thoại Trung cộng của miềng chỉ ghi được chừng ấy kí tự.. nên thiếu 1 chử... n   Biểu tượng cảm xúc smile
 

No comments:

Post a Comment