Thư ngỏ của UBND xã Hải Trạch

ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
   XÃ HẢI TRẠCH                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                 THƯ NGỎ

           Thân gữi: - Con em đồng hương Lý Hòa đang sinh sống, lao động, học tập trong và ngoài nước
                             - Các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức và cá nhân trong cả nước
                             - Cộng đồng Lý Hòa Facebook.

         Hiện nay, vấn đề vệ sinh môi trường cả nước nói chung, địa phương Hải Trạch nói riêng đang là vấn đề quan trọng liên quan đến cuộc sống của bà con nhân dân, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của địa phương.

         Để giải quyết vấn đề môi trường, UBND xã đã có Kế hoạch chuyên đề về thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn xã Hải Trạch và được Hội nghị cốt cán toàn xã nhất trí cao.  Vào ngày 09 tháng 3 năm 2017, UBND xã Hải Trạch đã Hợp đồng với Công ty Môi trường Văn Cảnh về việc thu gom rác thải trên địa bàn xã Hải Trạch. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách cũng như các phương tiện thu gom xử lý rác thải hiện nay chưa đảm bảo cho công tác thu gom và xử lý.

         UBND xã Hải Trạch kính mong nhận được sự hỗ trợ của con em đồng hương Lý Hòa đang sinh sống, lao động, học tập trong và ngoài nước, Các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức và cá nhân trong cả nước để trang bị thêm các phương tiện thu gom như: Thùng tập kết rác, xe vận chuyển nhằm xử lý tốt hơn rác thải trên địa bàn.

          Rất mong nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của quý vị
          Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như kính gửi;                                    CHỦ TỊCH
- Lưu VT.
                                                                Nguyễn Duy Huy


Không có nhận xét nào: