Lịch công tác tuần 41

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TYT XÃ HẢI TRẠCH                            Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc


LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH

Tuần 41  THÁNG 10 NĂM 2011


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2  
 10.10.
Lựu
Phong
Thuân
Lựu
Lựu
Phương

Thuân
Phượng,
Trang, 
Phong
3     
  11.10.
Trang
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Phượng Phương


Lựu
4     
12.10.
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Trang,
 Lựu (bù cn)
5        
13.10.
Thuân
Trang
Thuân
Lựu
Thuân
Phong
Phương

6      
 14.10.

Phong
Phương
Thuân
Lựu
Trang
Phượng Phong
Thuân
7      
15.10.
Phượng
Lựu
Thuân
trang
Trang
Phượng
Phong,
lựu,Hoa,
Phương, Thuân

CN    
16.10.
Lựu
Phong
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Phượng,
Trang ,
Hoa, 
Phong,
Thuân

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM

Thứ
Ngày
Nội dung công việc
Ghi chú
2
10 -14/10. cử 3 YTTB (Hiền, Mai, Nguyệt) tập huấn (TYTDP)
Hoàn thiện hồ sơ bệnh bán, ghi chép thống kê báo cáo khám bệnh  (Thuân, Lựu Trang)
3
Hoa, Phong kiểm tra hóa đơn thuốc
4
12.10.11 Phương , Phong kiểm tra hóa đơn thuốc
5
13.10.11  Trang khám BHYT
6
Phương lên KH TC
7
Phong vào M,T,HA
Cn       TRƯỞNG TRẠM                                                   NGƯỜI LÊN LỊCH

     Bs Hồ Văn Thuân                                              Phan Thị Phượng


In