Lịch công tác tuần 15/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TYT XÃ HẢI TRẠCH                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 15 THÁNG 3 NĂM 2012

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2     9.4.12
Phương
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Phương

Phượng Trang
Thuân

3      10.4.12
Trang
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng

Phương

Lựu (b ù t7)
4        11.4.12
Thuân
Phượng
Thuân
Lựu
Thuân
Phượng
Trang
Phương (b ù 5/4)

5        12.4.12
Lựu
Trang
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng   Phương
Thuân
S. Phượng (30/3)
6        13.4.12
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng Phương
Lựu


7       14.4.12
Phương
Lựu
Thuân
Thuân
Thuân
Phương
Phượng Lựu
Trang
CN     15.4.12
Trang
Phượng
Thuân
Lựu
Lựu
Trang
Phương Phượng

Thuân

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Ghi chú
2
Giám sát b/n Lao tại cộng đông (Lựu)

3
Tẩy giun cho học sinh cấp (Phượng + YTTH)

4
Giám sát b/n TT tại Cộng đồng (Trang)

5


6


7


Cn


TRƯỞNG TRẠM           
Không có nhận xét nào: