Cu cục cục..

Hôm ni vợ mua về con gà mái tơ nói bồi dưỡng cho miềng kẻo mấy hôm ni làm việc mệt.
Vợ vô zà thổi lả bắc nồi nác sôi...còn miềng thì ra cắt cổ gà... Vặt một túm lông nơi cổ cắt ngọt 1 nhát tiết ra dòng dòng...sau khi cắt tiết xong miềng bỏ gà vô thau..
Một chặp sau ...vợ kêu eng ơi nác sôi ồi, .ra mà dổ lông tè... 
Miềng ra lấy nác xong, ngó vô kí thau thì nỏ chô con gà mu nựa.
Nhìn quanh quất hỏi thà Cu Dỏ thì hắn nói con mới ngó chộ 1 con gà có máu dính đi như say rượu chạy ngang qua...
Cả vợ chồng hớt hả chạy đi tìm , vừa đi vừa kêu Cu cục cục....Cu cục cục....


Lưu ý: Bài viết sử dụng ngôn từ địa phương

>>> Xem thêm video: https://youtu.be/FzQSypOrKkY

Không có nhận xét nào: