BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bố Trạch, Quảng Bình.


Sunday, January 1, 2012

Bài thơ có 8 cách đọc

Cảnh xuân
Cách đọc thứ nhất là đọc xuôi, bình thường:

"Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xuân biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười".

Đến cách đọc thứ hai, là đọc ngược từ phải sang trái và từ dưới lên:

"Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta"Cách đọc thứ ba, là đọc xuôi như cách đọc thứ nhất, nhưng mỗi câu thơ bỏ hai từ đầu:

"Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười"

Cách đọc thứ tư, là đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới đọc lên, mỗi câu thơ lại bỏ hai từ cuối:

"Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta"

Cách đọc thứ năm là đọc ngược từ phải sang trái, mỗi câu bỏ ba từ đầu:

"Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân"
Cách đọc thứ sáu, là đọc xuôi, mỗi câu bỏ 3 từ cuối:

"Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai"

Cách đọc thứ bảy, là đọc xuôi, mỗi câu thơ bỏ bốn chữ đầu:

"Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mỉm cười"
cách đọc thứ tám, là đọc ngược từ dưới lên, mỗi câu lại bỏ bốn từ cuối:

Bóng thướt tha
Tiếng ngân nga
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta"
(Sưu tầm, không biết tác giả?)

2 comments:

  1. Trên đây là 8 cách đọc cơ bản
    Ngoài ra ta còn có thể đọc biến tấu như sau

    Cách đọc (9)
    Bỏ 3 từ đầu, lấy từ 5 đảo làm 4
    Đọc thuận

    Ánh xuân sáng ngời
    Chén rượu đầy vơi
    Cành trúc xanh biếc
    Sắc xuân thắm tươi
    Sông chờ lặng sóng
    Bến đợi đông người
    Đàn hát trầm bổng
    Mắt ai mỉm cười

    Cách đọc (10)
    Bỏ 3 từ cuối, lấy từ 3 làm 4
    Đọc ngược

    Bóng ai thiết tha
    Tiếng hát ngân xa
    Thuyền đợi xuôi ngược
    Khách chờ lại qua
    Hương xuân quyện lá
    Dậu trút cài hoa
    Thơ rượu vui thú
    Cảnh xuân mến ta

    Cách đọc (11)
    Đọc theo cơ bản chéo câu

    Đọc thuận, ngược chéo câu vần

    Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười
    Thú vui thơ rượu bến đông người
    Hoa cài dậu trúc sông lặng sóng
    Ngược xuôi Thuyền đợi sắc thắm tươi

    Qua lại khách chờ đàn trầm bổng
    Lá quyện hương xuân chén đầy vơi
    Xa ngân tiếng hát cành xanh biếc
    Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời

    Cách đọc (12)
    Đọc thuận, ngược chéo câu vần

    Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha
    Vơi đầy chén rượu tiếng ngân xa
    Biếc xanh cành trúc Thuyền xuôi ngược
    Tươi thắm sắc xuân khách lại qua

    Sóng lặng sông chờ hương quyện lá
    Người đông bến đợi dậu cài hoa
    Bổng trầm đàn hát thơ vui thú
    Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta

    Cách đọc (13)
    Đọc ngược ,thuận chéo câu vần

    Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta
    Bổng trầm đàn hát dậu cài hoa
    Người đông bến đợi hương quyện lá
    Biếc xanh cành trúc khách lại qua

    Tươi thắm sắc xuân thơ vui thú
    Sóng lặng sông chờ tiếng ngân xa
    Vơi đầy chén rượu Thuyền xuôi ngược
    Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha

    Cách đọc (14)
    Đọc ngược, thuận chéo câu vần

    Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời
    Xa ngân tiếng hát chén đầy vơi
    Ngược xuôi Thuyền đợi cành xanh biếc
    Qua lại khách chờ sắc thắm tươi

    Lá quyện hương xuân sông lặng sóng
    Hoa cài dậu trúc bến đông người
    Thú vui thơ rượu đàn trầm bổng
    Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười

    Cách đọc(15)
    Đọc đứng
    Đọc chéo các cặp câu - Đọc thuận

    Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười
    Thú vui thơ rượu bến đông người
    Hoa cài dậu trút sông lặng sóng
    Ngược xuôi Thuyền đợi sắc thắm tươi
    lá quyện hương xuân đàn trầm bổng
    Qua lại khách chờ chén đầy vơi
    Xa ngân tiếng hát cành xanh biếc
    Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời

    Cách đọc(16)
    Đọc đứng
    Đọc chéo các cặp câu - Đọc ngược

    Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta
    Bổng trầm đàn hát dậu cài hoa
    Người đông bến đợi hương quyện lá
    Biếc xanh cành trúc khách lai qua
    Sóng lặng sông chờ thơ vui thú
    Tươi thắm sắc xuân tiếng ngân xa
    Vơi đầy chén rượu Thuyền xuôi ngược
    Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha

    Cách đọc (17)
    Lục bát đọc thuận

    Cảnh xuân ta mến ánh ngời
    Thú vui chén rượu đầy vơi hát đàn
    Hoa cài dậu biếc sáng xanh
    Hương xuân lá quyện thắm cành sắc tươi
    Ngược xuôi Thuyền đợi đông người
    Lại qua sóng lặng bến sông khách chờ
    Ngân xa tiếng trúc bổng trầm
    Bóng thơ tha thiết mỉm cười mắt ai

    (Bóng ai cười mỉm mắt thơ
    Xa ngân tiếng trúc bổng trầm thiết tha)

    Cách đọc (18)
    Lục bát đọc nghịch

    Mắt ai cười mỉm thiết tha
    Bổng trầm tiếng trúc ngân xa hát đàn
    Thuyền chờ khách đợi ngược xuôi
    Bến sông sóng lặng đông người lại qua
    Bóng xanh dậu biếc cài hoa
    Xuân tươi quyện lá thắm cành sắc hương
    Vơi đầy chén rượu thú vui
    Cảnh thơ ta mến ánh xuân sáng ngời

    Cách đọc (19)
    Lục bát đọc thuận

    Ánh xuân ngời sáng thú vui
    Cảnh thơ chén rượu vơi đầy mến ta
    Trúc xanh dậu biếc cài hoa
    Sắc hương lá quyện thắm cành xuân tươi
    Bến sông khách đợi ngược xuôi
    Thuyền chờ sóng lặng đông người lại qua
    Mắt ai cười mỉm thiết tha
    Bóng trầm bổng hát ngân xa tiếng đàn

    ReplyDelete
  2. Cách đọc (20)
    Lục bát đọc nghịch

    Mắt ai cười mỉm thiết tha
    Tiếng đàn hát bóng ngân xa bổng trầm
    Ngược xuôi bến đợi người đông
    Lại qua Thuyền khách sóng sông lặng chờ
    Sắc hương quyện lá biếc xanh
    Hoa cài dậu trút thắm cành xuân tươi
    Thú vui rượu chén vơi đầy
    Thơ ta mến ánh sáng ngời cảnh xuân

    Cách đọc (21)
    Lục bát tự do
    Ghép bất kỳ 56 ký tự trong bài Cảnh Xuân
    Thành bài lục bát tự do

    Bến sông cảnh đợi người đông
    Ánh xuân ngời sáng bổng trầm ngân xa
    Thuyền chờ sóng lặng thiết tha
    Khách xuân tươi biếc lại qua hát đàn
    Hoa cài dậu trúc bóng xanh
    Ngược xuôi lá quyện thắm cành sắc hương
    Vơi đầy chén rượu thú vui
    Tiếng thơ ta mến mỉm cười mắt ai

    Cách đọc (22)
    Lục bát tự do

    Thú vui ta mến cảnh xuân
    Mắt ai cười mỉm rượu xuân chén đầy
    Dậu xanh cành biếc hoa cài
    Sắc hương quyện lá sáng tươi ánh ngời
    Sông chờ sóng lặng bóng vơi
    Lại qua Thuyền thắm bến người đợi đông
    Ngược xuôi tiếng trúc bổng trầm
    Khách thơ tha thiết xa ngân hát đàn
    (st)

    ReplyDelete