KẾ HOẠCH “Triển khai phòng chống dịch cúm gà H5N1”

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                                     Độc lập - Tự do  Hạnh phúc
   KH.Số:03 TYT
                                                                                      Hải trạch ngày 4 tháng 2 năm 2011

K HOCH
“Triển khai phòng chống dịch cúm gà H5N1”


Kính giữ :UBND xã Hải Trạch
                :Các ban ngành trong toàn xã
Căn cứ Ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia về tình hình dịch tiêu dịch cúm gà  nguy cơ ngày càng gia tăng có khả năng lây lan rộng trên địa bàn .
Dịch cúm gà lây qua đường hô hấp, khả  năng lây lan nhanh. Mức độ diễn biến lây qua người tiếp xúc với gia cầm mang mầm bệnh ,nguy hiển đến tính mạng của con người,.Do tính chất nguy hiểm của dịch bệnh như vậy nên Trạm Y tế lên kế hoạch phòng chống dịch bệnh như sau:

- Nội dung chung:
A, KHI CHƯA CÓ DỊCH
-        Họp ban chăm sóc sức khoẻ .
-        Thông báo tình hình dịch bệnh trên phương tiện loa đài truyền thanh của địa phương hằng ngày.
-        Giám sát tình hình cas bệnh,tình hình gia cầm bị dịch bệnh.
-        Phát động toàn dân VSMT,VSATTP.Sữ dụng nước sạch.Không giết thịt ăn những gia cầm bị bệnh.
-        Nghiêm cấm vận chuyển gia cầm bị bệnh.
-        Nghiêm cấm các quầy bán hàng rong,các quán ăn không hợp vệ sinh.
-        Tổ chức tiêu huỷ những gia cầm bị bệnh theo đúng qui định chuyên môn.
-        Kiểm tra nghiêm ngặt lương thực thực phẩm tại chợ,các hộ sản xuất,chăn nuôi. .Nghiêm khắc xữ lý các trường hợp vi phạm an toàn lương thực thực phẩm,công tác phòng chống dịch.
B, KHI DỊCH XÃY RA ĐỀ NGHỊ:
1-UBND :
     -    Họp BCSSK
     -    Ra quyết định thành lập ban phòng chống dịch.
-        Thông báo và tiển khai công việc phòng chống dịch cho lảnh đạo các thôn được biết.
-        Xữ phạt hành chính đối người vi phạm VS MT,VS ATTP,công tác phòng chống dịch.
2- Ban lảnh đạo thôn:
-        Thông báo tình hình dịch bệnh cho nhân dân trong thôn được biết.
-        Phát động nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường,diệt ruồi nhặng,Không sữ dụng các gia cầm bị dịch bệnh hoặc nghi bị dịch bệnh.Sữ dụng nguồn nước sạch,VS ATTP thực hiện khẩu hiệu ăn chín uống sôi.
3- Ban công an và xã đội.
     - Thực hiện xữ lý các  trường hợp vi phạm VS MT, VS ATTP.
4- Ban văn hoá thông tin:
-        Thông báo tình hình dịch bệnh cách phòng chống dịch trên loa truyền thanh hằng ngày. Thông tin cập nhật do Trạm Y Tế cung cấp.
5- Đoàn thanh niên,Phụ nữ xã:
     - Tham gia ,tuyên truyền toàn dân VS MT , VS ATTP
6- Các cấp lảnh đạo nhà trường:
-        Thông báo cho toàn thể học sinh được biết dịch bệnh.
7- Ban quản lý chợ:
-        Phối kế hợp kiểm tra,tuyên truyền VS MT, VS ATTP tại khu vực chợ Lý Hoà.
8- Y Tế thôn bản:
-        Giám sát ca bệnh tại thôn.
-        Giám sát tình hình VS MT, VS ATTP và tình hình khám chữa bệnh tư nhân tại thôn.
-        Phối hợp các lực lượng truyền thông giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng.
9- Nhân viên trạm Y tế:
-        Chuẩn bị tốt mọi phương tiện vật tư,thuốc phòng chống dịch.
-        Giám sát ca bệnh.
-        Chẩn đoán và điều trị kịp thời cho bệnh nhân.
-        Cập nhật mọi thông tin cho Ban văn hoá thông tin xã để thông báo cho cán bộ và toàn dân được biết.
-        Tham gia kết hợp với Ban công an, Xã đội ,BQL chợ kiểm tra và xữ phạt hành chính các cá nhân hộ gia đình vi phạm VS MT ,VS  ATTP.


                                                                                   T/M Trạm Y Tế
                                                                                     Trưởng Trạm
                                                                                     Bs Hồ Văn ThuânNơi gữi: Lảnh đạo Đảng ủy,HĐND,UBND.
            : Lảnh đạo các thôn.
            : Lảnh đạo các ban nghành cấp xã.
            : Lảnh đạo 3 cấp nhà trường.
            : Lưu.


In bài này

No comments: