Lịch công tác tuần 39

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                         ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN  39  THÁNG  9 NĂM   2011

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2
26.9.11
Thuân
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng

Trang ,lựu
Phong,phương


3
27.9.11
Phong
Thuân
Thuân
Lựu
Trang
Phong

Thuân


4
28.9.11
Phượng
Lựu
Thuân
Thuân
Thuân
Lựu
Phong


5
29.9.11
Lựu
Phong
Thuân
Lựu
Thuân
Phong
Phượng

6
30.9.11
Trang
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Phượng
Phong
Lựu


7
1.10.11
Thuân
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Trang,lựu
Hoa,phong

CN
2.10.11
Phong
Thuân
Thuân
Lựu
Lựu
Phong
Thuân,phượng

Trang,hoaCÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
“Tập trung hoàn thiện hồ sơ bệnh án., khám bệnh nhân các chương trình y tế”
       Ghi chú
2
Chuẩn bị cho Tiêm VNNB
Phương nghỉ phép 26/9-5/10/11
3
Tiêm VNNBmũi:phượng +yttb

4
Phượng làm báo cáoVNNB và nộp báo cáo
Trang nợ tập thể 1 ngày
5
S.Hoàn thiện thủ tục Khám học sinh  (Trang. Lựu) .
C. Trang khám BHYT. Báo cáo thi chi (Phong)
- Nộp văn bằng kiểm tra
- Dự hội thảo PCBLGĐ (Bs Thuân, ys Lựu)
6
Phong làm M T HA

7


Cn


TRƯỞNG TRẠM                                                   NGƯỜI LÊN LỊCH

In

Không có nhận xét nào: