Lịch công tác tuần 50

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                        ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

                                        LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
                                                 TUẦN 50  THÁNG 12 NĂM 2011


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
 Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2     12.12.11
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Trang
Phượng

Phong, Phương

3           13.12.11
Phương
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phương
Phong
Trang (Bù T7)
Phượng

4           14.12.11
Trang
Phương
Thuân
Trang
Trang
Phong Phượng
Phương
Thuân (Bù CN)

5          15.12.11
Thuân
Phong
Thuân
Thuân
Trang
Phượng Phong
Trang

6           16.12.11
Lựu
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Trang7           17.12.11
Phong
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Phong
Trang, Phượng
Lựu, Phương,Hoa
CN        18.12.11
Phượng
Thuân
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng
Phong, Thuân,Hoa

Trang,Phương

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
NỘI DUNG
       Ghi chú
2
Làm việc bình thường
Ngày 19//12 tập trung toàn TYT, YTTB khám sức khỏe cho học sinh mẫu giáo
3
Làm việc bình thường
4
Phượng lên KHTC  ( Hoa báo nợ TT 1N)
5
Phượng nhận VC
6
Khám thai + TC (Phong +Phương Kh T,Lựu+Phượng TC)
 Phương ,TH SKSS
7

Cn


TRƯỞNG TRẠM                                                            NGƯỜI LÊN LỊCH


Không có nhận xét nào: