Một vài hình ảnh của Hội Đồng Hương Lý Hòa tại Hàn Quốc

No comments: