Hội nghị bất thường của UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch

8h ngày 20 tháng 5 năm 2011 tại hội trường UBND xã Hải Trạch đã diễn ra Hội nghị bất thường của UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch để miễn nhiệm và bầu mới CT UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch nhiệm kỳ 2008 - 2013. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đ/c thay mặt Huyện Ủy, các đ/c thay mặt Thường trực UBMTTQ Việt Nam Huyện Bố Trạch, các đ/c thay mặt Đảng Ủy, UBND, các đ/c Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch và toàn thể các đ/c ủy viên UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch  . 

Sau khi nghe đ/c Phan Thanh Hồng CT UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch  nói rỏ mục đích yêu cầu Hội nghị bất thường của UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch, hội nghị cũng nghe các văn bản của Thường trực Đảng Ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch, Thường trực UBMTTQ Việt Nam Huyện Bố Trạch, tờ trình xin miễn nhiệm của đ/c Phan Thanh Hồng và tờ trình giới thiệu đ/c Phan Thị Ánh Nguyệt tham gia ứng cử CT UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch  của thường trực UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch . Theo trình tự thủ tục các đ/c Ủy viên Việt Nam xã Hải Trạch tham gia hội nghị bất thường của UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch nhất trí để đ/c Phan Thanh Hồng miễn nhiện chức vụ CT  UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch để nhận nhiệm vụ mới, và hội nghị cũng nhất trí bầu đ/c Phan Thị Ánh Nguyệt giữ chức vụ CT UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch nhiệm kỳ 2008 - 2011.
Sau đây một số hình ảnh  video tại hội nghị bất thường UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch nhiệm kỳ 2008 - 2011
Đ/c Nguyễn Duy Hùng Bí Thư Đảng Ủy xã Hải Trạch
Đ/c Phan Thị Ánh nguyệt nhận chức CT  UBMTTQVN xã Hải Trạch
Đại diện thường trực UBMTTQVN Huyện Bố Trạch phát biểu

No comments: