Lịch công tác tuần 44

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN  44  THÁNG  10 NĂM 2011


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2      31.10.11 
Phong
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Phong

Thuân, Phượng Trang


3           1.11.11
Phượng
Thuân
Thuân
Lựu
Trang
Phương

Phong             


4           2.11.11
Lựu
Phong
Thuân
Lựu
Trang
Phương
Phượng Phong  

(Bù t7)
5         3.11.11
Phương
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Phong
Lựu

6         4.11.11
Trang
Phương
Thuân
Lựu
Trang
Phong
Phương


7        5.11.11
Thuân
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Phương
Trang,Lựu,
Phượng,Phong
CN     6.11.11
Phong
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Phong
Thuân,Phương

Phượng,Trang

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
NỘI DUNG
       Ghi chú
2
2.11.11 Làm cỏ vườn thuốc nam (nhân viên TYT và YTTB )
Rà soát lại các chỉ tiêu hoạch  động năm 2011
3
Tập trung các sổ sách chưa ký duyệt đến TT
4
3.11.11 Phương M,T,HA
5


6

7

Cn


TRƯỞNG TRẠM                                                                             NGƯỜI LÊN LỊCH


In ra