Chiều Lý hòa

Biển động qua rồi sóng lặng trang

Hôm nay trời ấm nắng hoe vàng

Anh về Hải trạch chiều đông chớm

Bãi cát ngời lên dạ ngỗn ngang

Vi vút hàng dương tiếng gió reo

Ảnh hình em đó đậm trong chiều

Cửa sông ngày ấy chờ anh đến

Đò lại qua sông nặng mái chèo

                                                                Phan Sĩ Linh

Dáng chều Lý Hòa

In ra


BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.