Lịch công tác tuần 52

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 52 THÁNG12 NĂM 2011


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
 Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2    26.12.11
Phương
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng Phương
Trang,Phong
Lựu

3         27.12.11
Thuân
Trang
Thuân
Thuân
Trang
Phượng Phong
Phương


4          27.12.11
Lựu
Phong
Thuân
Lựu
Trang
Phượng Phương
Thuân


5           28.12.11
Phong
Lựu
Thuân
Thuân
Trang
Phong Phương
Lựu,
Phượng (Bù T7)
6          29.12.11
Phượng
Thuân
Thuân
Lựu
Trang
Phượng Phương
Phong

Phượng(,Bù T3)
7        30.12.11
Trang
Phương
Thuân
Trang
Trang
Phong
Phượng,Lựu,Hoa
Phương,Thuân
CN        31.12.11
Phương
Phượng
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Trang, Hoa

Phong,Phượng

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày

       Ghi chú
2
Làm việc bình thường
27/12Bs Thuân Họp phân bổ ngân sách ở UBND
3
Quyết toán thuốc các chương trình
4
28.11.12 Phong vào sổ thu chi
5
Làm việc bình thường
6
Làm việc bình thường
7

Cn

TRƯỞNG TRẠM                                                    NGƯỜI LÊN LỊCH


Không có nhận xét nào: