BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Monday, December 26, 2011

Lịch công tác tuần 52

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 52 THÁNG12 NĂM 2011


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
 Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2    26.12.11
Phương
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng Phương
Trang,Phong
Lựu

3         27.12.11
Thuân
Trang
Thuân
Thuân
Trang
Phượng Phong
Phương


4          27.12.11
Lựu
Phong
Thuân
Lựu
Trang
Phượng Phương
Thuân


5           28.12.11
Phong
Lựu
Thuân
Thuân
Trang
Phong Phương
Lựu,
Phượng (Bù T7)
6          29.12.11
Phượng
Thuân
Thuân
Lựu
Trang
Phượng Phương
Phong

Phượng(,Bù T3)
7        30.12.11
Trang
Phương
Thuân
Trang
Trang
Phong
Phượng,Lựu,Hoa
Phương,Thuân
CN        31.12.11
Phương
Phượng
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Trang, Hoa

Phong,Phượng

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày

       Ghi chú
2
Làm việc bình thường
27/12Bs Thuân Họp phân bổ ngân sách ở UBND
3
Quyết toán thuốc các chương trình
4
28.11.12 Phong vào sổ thu chi
5
Làm việc bình thường
6
Làm việc bình thường
7

Cn

TRƯỞNG TRẠM                                                    NGƯỜI LÊN LỊCH


No comments:

Post a Comment