Tình yêu đôi lứa P2

Chèo đò bẻ bắp trên sông,
Bắp chưa có trái, bẻ bông mà về.
Chim khôn tìm trái nhãn lòng,
Trai khôn tìm vợ, gái khôn tìm chồng.
Lên non mới biết non cao,
Con đâu bỏ mẹ, mẹ nào bỏ con.
Bắt tiêm chi xạ, vạn mã hồ thi
Anh có bấc, thì về hỏi vợ mà kiếm con đi,
Riêng em có lợ thì từng ni cũng đành.
Đã đành lòng mẹ, lòng cha,
Chưa đành lòng thiếp, thiếp đà nghe mô.
Nơi mô anh kiếm một nơi
Kẻo cha già, mẹ yếu việc ngái ngôi khó tìm.
Tìm em như thể tìm chim,
Chim bay bay bể bắc, đi tìm bể đông,
Tìm bể đông thấy lông chim nhạn,
Tìm bể cạn thấy đàn chim ri,
Tìm em ba bốn năm ni,
Tìm người thì dể, nết na khó tìm…
Nào lời mẹ dặn đường bây,
Sông sâu chớ lộ, đò đầy chớ qua,
Đò đầy biển rộng khoan sang,
Lưng vơi thiếp cũng đưa chàng một phen…”còn nữa”

No comments: