Vè cái đít

Cái đít mà địt kêu ầm
Té nhầm cái mâm, bể đọi bể bát,

Té nhầm gánh hát, chết bọn nhà trò,
Té nhầm con bò, là con bò lớn
Té nhầm con lợn, là con lợn dễ
Té nhầm con dê, là con dê mạ
Té nầm con cá, con cá nhảy tám tài
Té nầm đồng đai, bổ nhầm bổ cối
Té nhầm Đồng Hới, bổ cửa bổ nhà
Té nhầm làng ta, giàu sang phú quý
Té nhầm con thủy, con thủy có hoa
Té nhầm con cà, con cà có tấy
Té nhầm o con cấy, o con cấy có doông
Té nhầm đàn ông, đàn ông ế vợ
Té nhầm cái chợ, cái chợ có đình,
Té nhầm con voi, con voi có ngà
Té nhầm con gà, con gà có mồng
Té nhầm nồi đồng, nồi đồng sứt quai
Té nhầm củ khoai, củ khoai tóc vỏ
Té nhầm cơn cỏ, con cỏ héo lá
Té nhầm con cá, con cá sứt vi
Té nhầm cái chi củng tan hoang hủy hoại.

No comments: