Thêm một số hình ảnh xây kè sông và giải tỏa chợ củ

Hình chụp ngày 10/01/2011. Vì hình được chụp qua máy điện thoại nên ko rỏ lắm mong thông cảm.

No comments: