Lịch công tác tuần 37

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 37  THÁNG 7 NĂM 2011

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
 Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2    
12.9.011
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Lựu
Phương

Phượng, Thuân
Phong, Trang

13.9.011
Trang
Phong
Thuân
Trang
Thuân
Phượng
Phong

Lựu


4      14.9.011
Phương
Trang
Thuân
Lựu
Thuân
Phương
Phong
Tramg


5        15.9.011
Thuân
Phượng
Thuân
Lựu
Thuân
Phong


Phương

6  16.9.011
Phong
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phương7      17.9.011
Phượng
Lựu
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Phong, Lựu, Hoa, Trang, Phương

CN     18.9.011
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Phượng, Thuân, Hoa, Phong, Trang


CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày

       Ghi chú
2
13.9. Bs Thuân lên kế hoạch phòng chống bảo lụt
09h Ngày 14/9 họp hệ điều dưỡng.
09h ngày 19/9 họp hệ điều trị.
15h 20/9 Họp TYT
(Nội dung: rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch cuối năm)

14.9 – 16.9 Phượng nghỉ cưới con
3
            Phương M, N, HA
4
15.9. Trang khám người nghèo
5
16.9   TC + KT   (Trang + Nguyệt TC) (Phong + Hiền khám thai) Truyền thông KHHGĐ, Nuôi con bằng sữa mẹ, TCMR ( do nhân viên phụ trách CT)
6
                           
7

Cn


TRƯỞNG TRẠM                                                                             NGƯỜI LÊN LỊCH

In bài này

Không có nhận xét nào: